6 تیر 1403

برگزاری مزایده همراه با ارزیابي کیفي جهت سرمایه گذاری BOT و بهره برداری

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده همراه با ارزیابي کیفي جهت سرمایه گذاری BOT و […]